- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

- salon Pura Bellezza-

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen salon Pura Bellezza en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan salon Pura Bellezza persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal salon Pura Bellezza 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3. Betaling salon Pura Bellezza vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of te pinnen.

4. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet salon Pura Bellezza tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, die noodzakelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. salon Pura Bellezza neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Salon Pura Belleza behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Pura Bellezza zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

5. Aansprakelijkheid salon Pura Bellezza is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is salon Pura Bellezza niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

6. Beschadiging & diefstal salon Pura Bellezza heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Pura Bellezza meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft salon Pura Bellezza het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8. Cadeaubonnen Cadeaubonnen van salon Pura Belleza zijn maximaal 12 maanden geldig, na datum van afgifte.